ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ (MSE-Test)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (Placement Test) ครั้งที่ 1 สอบเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ-Placement-Test-ครั้งที่-1-2561 (PDF)

 

ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 อบรม 15 ชั่วโมง วันที่ 19,26,30 ก.ย. และ 3 ต.ค. 61 สอบ 7 ต.ค. 61 (เวลา 9.00-12.00 น.)
ระดับ 2 อบรม 12 ชั่วโมง วันที่ 23,29 ก.ย. 61 สอบ 6 ต.ค. 61 (เวลา 9.00-12.00 น.)
ระดับ 3 อบรม 6 ชั่วโมง วันที่ 22 ก.ย. 61 สอบ 26 ก.ย. 61 (เวลา 9.00-12.00 น.)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ (MSE-Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ (MSE-Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

 รายชื่อและรายละเอียดผู้ลงทะเบียน

Download รายชื่อและรายละเอียดผู้ลงทะเบียน (PDF)

 

สำหรับนักศึกษาที่มีใบรับรองผลการสอบ จากสถาบันนานาชาติ สำหรับผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
           -TOEIC ได้ระดับ 405 คะแนน
           -TOEFL IBT ได้ระดับ 41 คะแนน
           -IELTS ได้ระดับ 4
           -CU-TEP ได้ระดับ 60 คะแนน
ให้ Download เอกสารรับรองผลการสอบนานาชาติและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานผลการสอบ นำส่งที่ห้องสำนักงานคณะอาคาร 3 ชั้น 2 ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2561

Download เอกสารรับรองผลการสอบจากสถาบันนานาชาติ  (PDF)

การสอบภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ (MSE-Test) ถือเป็นการสอบ Exit-Exam ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบรับรองจากคณะวิทยาการจัดการ

 

สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง