พิธีไหว้ครูสาขาการจัดการท่องเที่ยว “น้อมวันทาบูชาครู”

วันที่ 12 กันยายน 2561 สาขาการจัดการท่องเที่ยว จัดพิธีไหว้ครูสาขาการจัดการท่องเที่ยว “น้อมวันทาบูชาครู” วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สาขาการจัดการท่องเที่ยว จัดพิธีไหว้ครูสาขาการจัดการท่องเที่ยว “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยในการเคารพบูชาผู้เป็นครู อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูความเคารพ การยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตต่อไปในอนาคต

ภาพเพิ่มเติม