โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ New Entrepreneur To Startup

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ New Entrepreneur To Startup เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะในการได้มาซึ่งแนวคิดธุรกิจบนพื้นฐานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานด้านธุรกิจ

ภาพเพิ่มเติม