โครงการน้อมรำลึกพระคุณครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการน้อมรำลึกพระคุณครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 และ พิธีมอบทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ต่อครู อาจารย์ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน นอกจากนั้นเพื่อยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เรียนดีและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน มีความรักและศรัทธาในสาขาวิชาที่เรียน

ภาพเพิ่มเติม