ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ (MSE-Test)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ  (MSE-Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ-MSE-Test (PDF)