ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎊
นางสาววิลาวัณย์ มัธเลศ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งดาว คณะวิทยาการจัดการ 2018
นายก้องกิดากร มังษี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตำแหน่งเดือน🌟 คณะวิทยาการจัดการ 2018