ใบสมัครเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า MS Market : แหล่งเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ

ใบสมัครเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า MS Market : แหล่งเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ  ณ บริเวณเวที MS (ข้างอาคาร 2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Download และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ Email: a.srisapun@gmail.com หรือติดต่อที่สำนักงานคณะ

Download ใบสมัครสำหรับสมัครเข้าร่วม