ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 334 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม