โครงการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ให้กับคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (353) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม