การประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม(เก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม