โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จัดโดย สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

  1. หลักการและเหตุผล

       ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางการบัญชี เพื่อออกไปทำงานในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่นี้ต่อไป ทำให้มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่สาขาวิชาการบัญชี ต้องทำหน้าที่เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ แก่ศิษย์ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ และต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และอีกทั้งจากการจัดโครงการในครั้งก่อน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการที่จะให้สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรมให้ความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่องทุกปี  และจากผลการสำรวจหัวข้อที่ต้องการจะอบรมผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมในหัวข้อ “Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปัญหาทางภาษีที่เกี่ยวข้อง”

ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี จึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

  1. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี และศิษย์เก่า

          2.2 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา

          2.3 เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

          2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

  1. วิทยากรผู้บรรยาย

        คุณพรรณี  วรวุฒิจงสถิต ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

        ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เบอร์ติดต่อ 081-7081818

 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ครูผู้สอนบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

  1. การรับสมัครวิธีการรับสมัคร

           6.1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ถึงวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยการสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  http://ms.udru.ac.th  หรือคลิกที่นี่เพื่อสมัคร

          6.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

 

  1. ค่าธรรมเนียมในการอบรม

           7.1 ผู้อบรมจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : อัตราค่าอบรมท่านละ 500 บาท

           7.2 ผู้อบรมจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

 

  1. สถานที่และกำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการ

         ณ ห้อง 314 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.

 

กำหนดการอบรม

Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปัญหาทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

                       ณ ห้อง 314 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                          

  บรรยายโดย : คุณพรรณี  วรวุฒิจงสถิต

เวลา หัวข้อเรื่อง
09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.15 – 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 11.00 น. Update กฎหมายภาษีอากร 2561
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. Update กฎหมายภาษีอากร 2561 (ต่อ)
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.15 น. ประเด็นปัญหาทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00 น.

ประเด็นปัญหาทางภาษีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

              หมายเหตุ : การอบรมครั้งนี้มีเฉพาะบุคคลภายนอก

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คลิกที่นี่!!

 

 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม (PDF)

 

 

หมายเหตุ : ค่าอบรมท่านละ 500 บาท หลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระโดยการโอนเข้าบัญชี “สาขาวิชาการบัญชี” เลขที่ 981-7-51512-5  ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินที่  line ID : noo6331  และโปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันเข้าอบรม