รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม (7 สิงหาคม 2561)