ร่างประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324, 334

ร่างประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324, 334 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มกรอกราคา

แบบรูปรายการ

ราคากลาง

แบบวิจารณ์ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศประกวดราคาฯ