กิจกรรมฝึกซ้อมรุ่นพี่เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรุ่นพี่เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดกรธานี

ภาพเพิ่มเติม