โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในโครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น ณ ชั้น 1 อาคาร 17 มรภ.ราชภัฏอุดรธานี โอการนี้คณะได้เข้านำเสนอผลงานของนักศึกษา 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ซึ่งคณะได้การตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมโครงการในงานดังกล่าว

ภาพเพิ่มเติม