ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 3/2560

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงิน  
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ