โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจโดยห่างไกลยาเสพติด และเพื่อนให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาสำหรับเยาวชน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมในยุคปัจจุบัน

ภาพเพิ่มเติม