ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอัลบั้มต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานทางด้านสหกิจศึกษาของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม