การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2560

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคเรียนที่ 3/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 324 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของภาครักและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพเพิ่มเติม