โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : Active Learning รุ่นที่ 1 วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม