ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและงานพัฒนานิสิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม