หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2561 (PDF) 

บันทึกข้อความการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (DOCX) 

แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (DOCX)