โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ในเส้นทาง อุดรธานี-ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2561

ภาพเพิ่มเติม