การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาฯ (มคอ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพเพิ่มเติม