ประกาศผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download ผลการพิจารณา

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 1/2560

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 1/2560

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 3/2559

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 3/2559

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน

รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Download

ตัวอย่างรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่างรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download