ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561

Download รายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1/2561 (PDF)

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่1/2561

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่1/2561

ภาพเพิ่มเติม

รายชื่อสถานประกอบการ

รายชื่อสถานประกอบการที่เคยมีการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับเป็นทางเลือกให้นักศึกษาประกอบการตัดสินใจเพื่อยื่นความจำนงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download รายชื่อสถานประกอบการ (PDF)

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 3/2560

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงิน  
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2560

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคเรียนที่ 3/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 324 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของภาครักและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพเพิ่มเติม