แผนผังที่นั้งและลำดับที่สถานประกอบการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3/2560

Read more

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน (327)

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2/2560

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

ภาพเพิ่มเติม