ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2/2560

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

ภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษารูปแบบพิเศษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฐมนิเทศนักศึกษารูปแบบพิเศษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

ประชุมนักศึกษาภาคปกติ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2560

ประชุมนักศึกษาภาคปกติ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2560

ภาพเพิ่มเติม

ผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการวิชาชีพรูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

ผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการวิชาชีพรูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่2/2560

Read more

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ