— ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศฝึกงาน —

แผนผังที่นั้งและลำดับการรับหนังสือส่งตัวปฐมนิเทศฝึกงาน สำหรับวันที่ 12 ธันวาคม 2561

แผนผังที่นั้งและลำดับการรับหนังสือส่งตัวปฐมนิเทศฝึกงาน  สำหรับวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ผังที่นั้งปฐมนิเทศ (PDF)

ลำดับที่รับหนังสือส่งตัว (PDF)

ประกาศ ผลการพิจารณาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

 

 

บริษัท อุดร เก้าเจริญทรัพย์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561

Download รายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1/2561 (PDF)

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่1/2561

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่1/2561

ภาพเพิ่มเติม