ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัย-นักศึกษา-ปี-2560 (pdf)

แบบฟอร์ม-ขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา-แบบเดี่ยว (doc)

แบบฟอร์ม-บันทึกข้อความขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา (doc)

รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Download แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง