ร่างประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324, 334

ร่างประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324, 334 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มกรอกราคา

แบบรูปรายการ

ราคากลาง

แบบวิจารณ์ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศประกวดราคาฯ 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 164 รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข

Read more

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัย-นักศึกษา-ปี-2560 (pdf)

แบบฟอร์ม-ขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา-แบบเดี่ยว (doc)

แบบฟอร์ม-ขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา-แบบกลุ่ม (doc) 

แบบฟอร์ม-บันทึกข้อความขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา (doc)

รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Download แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง