โครงการ MARKETING PLAN CONTEST 11

โครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้มีโอกาสฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือ Event (อีเว้นท์) นอกจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และได้มีโอกาสคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน MARKETING PLAN CONTEST 11 ซึ่งจัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ในเครือฮอนด้าในประเทศไทย 

ภาพเพิ่มเติม

โครงการ GM Academic Service-Learning รุ่นที่ ๗

โครงการ GM Academic Service-Learning รุ่นที่ ๗  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเสริมประสบการณ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเสริมประสบการณ์ สร้างโอกาสในการทำงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง2202 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (BC20304)

กิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (BC20304) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม