โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จัดโดย สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

  1. หลักการและเหตุผล

       ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางการบัญชี เพื่อออกไปทำงานในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่นี้ต่อไป ทำให้มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่สาขาวิชาการบัญชี ต้องทำหน้าที่เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ แก่ศิษย์ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ และต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และอีกทั้งจากการจัดโครงการในครั้งก่อน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการที่จะให้สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรมให้ความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่องทุกปี  และจากผลการสำรวจหัวข้อที่ต้องการจะอบรมผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมในหัวข้อ “Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปัญหาทางภาษีที่เกี่ยวข้อง”

ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี จึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Read more

โครงการเตรียมความพร้อม สาขาวิชาการบัญชี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ประกาศนักศึกษาที่ลงะเบียนเรียน วิชา การบัญชีการเงิน

 

Read more

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจชุมชน

ภาพเพิ่มเติม