สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการป้องกันตัว และได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เมื่อโดนประทุษร้ายจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือเหตุการณ์ที่ประสงค์ต่อชีวิต โดยมี ดาบตำรวจ พชกร วงศ์พุฒ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นวิทยากรในโครงการอบรมครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม

 

สาขาการเงินจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาการเงินจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยในการเคารพบูชาผู้เป็นครู อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูความเคารพ การยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตต่อไปในอนาคต

โครงการกฐินสมทบ ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว และฟังธรรมะในหัวข้อ “หลักการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเชิงพุทธ”

โครงการกฐินสมทบ ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว 
และฟังธรรมะในหัวข้อ “หลักการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเชิงพุทธ”
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17
——————–
สนใจร่วมทำบุญได้ที่ 
ผศ.พัชฎาภรณ์, ผศ.วราพร, อ.ปริญญา และ อ.ศศิประภา
——————–
จัดโดย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม,สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

พิธีไหว้ครูสาขาการจัดการท่องเที่ยว “น้อมวันทาบูชาครู”

วันที่ 12 กันยายน 2561 สาขาการจัดการท่องเที่ยว จัดพิธีไหว้ครูสาขาการจัดการท่องเที่ยว “น้อมวันทาบูชาครู” วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สาขาการจัดการท่องเที่ยว จัดพิธีไหว้ครูสาขาการจัดการท่องเที่ยว “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยในการเคารพบูชาผู้เป็นครู อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูความเคารพ การยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตต่อไปในอนาคต

ภาพเพิ่มเติม

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ New Entrepreneur To Startup

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ New Entrepreneur To Startup เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะในการได้มาซึ่งแนวคิดธุรกิจบนพื้นฐานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานด้านธุรกิจ

ภาพเพิ่มเติม

โครงการน้อมรำลึกพระคุณครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการน้อมรำลึกพระคุณครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 และ พิธีมอบทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ต่อครู อาจารย์ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน นอกจากนั้นเพื่อยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เรียนดีและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน มีความรักและศรัทธาในสาขาวิชาที่เรียน

ภาพเพิ่มเติม