โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How to build strong brand ?”

ลงทะเบียนออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (PDF)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

บรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการงานบริการในยุคองค์กร4.0”

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดบรรยายพิเศษ”การบริหารจัดการงานบริการในยุคองค์กร4.0″ โดยคุณกิตติภัค ทีฆธนานนท์และคุณกิติภูมิ ทีฆธนานนท์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม