มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน 2562

โครงการกฐินสมทบร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวฯ และฟังธรรมะในหัวข้อ “หลักการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเชิงพุทธ”

โครงการกฐินสมทบร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวฯ และฟังธรรมะในหัวข้อ “หลักการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเชิงพุทธ” โดยพระอาจารย์ รัฐวีร์ ฐิตวีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด จ.อุดรธานี วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโดย : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ภาพเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการป้องกันตัว และได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เมื่อโดนประทุษร้ายจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือเหตุการณ์ที่ประสงค์ต่อชีวิต โดยมี ดาบตำรวจ พชกร วงศ์พุฒ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นวิทยากรในโครงการอบรมครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม

 

โครงการกฐินสมทบร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว

สาขาการเงินจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาการเงินจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยในการเคารพบูชาผู้เป็นครู อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูความเคารพ การยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับ 1 2 และ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 (PDF)

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 (PDF)

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 (PDF)