ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 327 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ และรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบแรก Portfolio (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) สนใจสมัครได้ที่ http://tcas.udru.ac.th

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนกำหนดการวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download ผลการพิจารณา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมดอกจาน (ห้อง ๓๒๗)

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อแนะนำคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อแนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในหัวข้อ “มาเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกันนะ”

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
        นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี

กำหนดการประกวด
        ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิการยน 2560
        ประกาศผลการประกวด วันที่ 16 พฤศจิการยน 2560

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 94 ปี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 94 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารวังแดง 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปสั้น

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปสั้น CSR TollwayContest 2017 ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อ เงินรางวัล30,000บาท พร้อมทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 
ขอบคุณข่าวจาก ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ วัดป่าบ้านศาลา ในสังฆราชูปถัมภ์ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม