การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาฯ (มคอ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศนักศึกษาที่ลงะเบียนเรียน วิชา การบัญชีการเงิน

 

Read more

แผนผังที่นั้งและลำดับที่สถานประกอบการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3/2560

Read more

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจชุมชน

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม