ต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ รองคณบดี นำคณาจารย์ กล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม อาจารย์ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อาจารย์ธีระพล คุณบุราณ และอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์บุณยนุช สุทธิอาจ

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2/2560

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

ผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตักบาตรพระ 99 รูป และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันราชภัฏ “14 กุมภาพันธ์วันราชภัฏ” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.

ภาพเพิ่มเติม

กีฬาอาจารย์และบุคลากรราชภัฏ ผีตาโขนเกมส์ ครั้งที่ 49

ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกีฬาอาจารย์และบุคลากรราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How to build strong brand ?”

ลงทะเบียนออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (PDF)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

บรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการงานบริการในยุคองค์กร4.0”

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดบรรยายพิเศษ”การบริหารจัดการงานบริการในยุคองค์กร4.0″ โดยคุณกิตติภัค ทีฆธนานนท์และคุณกิติภูมิ ทีฆธนานนท์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม