งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ปี 2560

งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน และนิทรรศการเพิ่มเติม

Download หนังสือเชิญส่งนักเรียน-นักศึกษาร่วมกิจกรรม-วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ปี 2560

Read more

เปิดรับบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ
วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์วารสารวิชาการ หรือ คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนางานประจำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนางานประจำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้กับคณะฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ที่ห้องจันทน์กะพ้อ ศูนย์ฝึกประสบการ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   ที่ห้อง สุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 Read more

ยินดีต้อนรับ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีต้อนรับ