หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2561 (PDF) 

บันทึกข้อความการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (DOCX) 

แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (DOCX)

 

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัย-นักศึกษา-ปี-2560 (pdf)

แบบฟอร์ม-ขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา-แบบเดี่ยว (doc)

แบบฟอร์ม-ขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา-แบบกลุ่ม (doc) 

แบบฟอร์ม-บันทึกข้อความขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา (doc)