ประกาศ เรื่อง เค้าโครงงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เรื่อง เค้าโครงงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562

เค้าโครงงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี งบประมาณ 2562 (PDF)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม (7 สิงหาคม 2561) 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (PDF) 

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ กรุณาติดต่อที่ คุณอารยา ศรีสาพันธ์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อเพื่อขอส่งเอกสาร/หลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4221-1064 ต่อ 1160 Email: a.srisapun@gmail.com

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2561 (PDF) 

บันทึกข้อความการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (DOCX) 

แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (DOCX)

 

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัย-นักศึกษา-ปี-2560 (pdf)

แบบฟอร์ม-ขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา-แบบเดี่ยว (doc)

แบบฟอร์ม-ขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา-แบบกลุ่ม (doc) 

แบบฟอร์ม-บันทึกข้อความขอสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา (doc)