Entries by admin

โครงการกฐินสมทบร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวฯ และฟังธรรมะในหัวข้อ “หลักการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเชิงพุทธ”

โครงการกฐินสมทบร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมห […]

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป […]