การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

 

การสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาด้วย Portfolio

การสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560

ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ภาพเพิ่มเติม

โครงการอบรมวิธีการจัดการเว็บไซต์และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์

โครงการอบรมวิธีการจัดการเว็บไซต์และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 332 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

คลิกที่นี้
http://portal1.udru.ac.th/web/student_test_report/index.php

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บน 24 พฤศจิกายน 2017

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ณ ห้อง 333 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 327 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ และรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบแรก Portfolio (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) สนใจสมัครได้ที่ http://tcas.udru.ac.th

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนกำหนดการวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download ผลการพิจารณา