แนะนำหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ

Read more

ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน 2562

เปิดขายเสื้อคณะวิทยาการจัดการ ปี 61 รอบ 2

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนคณะวิทยาการจัดการ  ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (BC20304)

กิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษา วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (BC20304) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

โครงการสัมมนา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอัลบั้มโครงการสัมมนา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โครงการสัมมนา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอัลบั้มโครงการสัมมนา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เล่าเรื่องเมืองอุดร ออนซอนอาหารพื้นถิ่น กินวิถีไทย ผ่านกลไก Digital Media

ภาพเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนคณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านวัฒนธรรมข้ามชาติเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านวัฒนธรรมข้ามชาติเชิงธุรกิจ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 เทียบโอน ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเสียงเพลงและการจำลองธุรกิจจำหน่ายสินค้าต่างชาติ โดยกิจกรรมภายในงานเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มานำเสนอสินค้าและมีการแสดง 4 ชุด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ภาพเพิ่มเติม