การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2562

และขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลฑลี รื่นรมย์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ms.udru.ac.th/MSRC2019

แนะนำหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่องานนิเทศศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่องานนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช และ ผศ.ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมร้านค้าและส่งมอบป้ายโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ เขตพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอเมือง จ.อุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร มานะจิตร

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร มานะจิตร (อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ทางด้านสายงานการสอน และได้ขึ้นรับเกียรติบัตรจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในพิธีงานวันครูจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 63 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู เพื่อให้ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย

การประกวดนักร้องลูกทุ่งขวัญใจวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศ การประกวดนักร้องลูกทุ่งขวัญใจวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ตลาดนัด MS Market อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโชว์ในงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม