โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “How to build strong brand ?”

ลงทะเบียนออนไลน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (PDF)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ รองคณบดี นำคณาจารย์ กล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม อาจารย์ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อาจารย์ธีระพล คุณบุราณ และอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์บุณยนุช สุทธิอาจ

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2/2560

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

ผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตักบาตรพระ 99 รูป และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันราชภัฏ “14 กุมภาพันธ์วันราชภัฏ” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.

ภาพเพิ่มเติม

กีฬาอาจารย์และบุคลากรราชภัฏ ผีตาโขนเกมส์ ครั้งที่ 49

ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกีฬาอาจารย์และบุคลากรราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการงานบริการในยุคองค์กร4.0”

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดบรรยายพิเศษ”การบริหารจัดการงานบริการในยุคองค์กร4.0″ โดยคุณกิตติภัค ทีฆธนานนท์และคุณกิติภูมิ ทีฆธนานนท์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม