ยินดีต้อนรับ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ปี 2560

งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน และนิทรรศการเพิ่มเติม

Download หนังสือเชิญส่งนักเรียน-นักศึกษาร่วมกิจกรรม-วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ปี 2560

Read more

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 3/2559

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องรายชื่ออาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 3/2559

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เปิดรับบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ
วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์วารสารวิชาการ หรือ คลิกที่นี่

รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน

รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Download

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนางานประจำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนางานประจำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้กับคณะฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ที่ห้องจันทน์กะพ้อ ศูนย์ฝึกประสบการ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   ที่ห้อง สุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 Read more

ตัวอย่างรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่างรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download

วารสารดอกปีบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วารสารดอกปีบ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

อ่านวารสารดอกปีบ