โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จัดโดย สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

  1. หลักการและเหตุผล

       ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางการบัญชี เพื่อออกไปทำงานในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่นี้ต่อไป ทำให้มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่สาขาวิชาการบัญชี ต้องทำหน้าที่เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ แก่ศิษย์ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ และต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และอีกทั้งจากการจัดโครงการในครั้งก่อน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการที่จะให้สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรมให้ความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่องทุกปี  และจากผลการสำรวจหัวข้อที่ต้องการจะอบรมผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ มีความประสงค์ที่จะจัดอบรมในหัวข้อ “Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปัญหาทางภาษีที่เกี่ยวข้อง”

ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี จึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม (7 สิงหาคม 2561) 

ร่วมโหวต MS Fresher 2018 ตำแหน่ง Popular Vote 2018

ร่วมโหวต MS Fresher 2018 ตำแหน่ง Popular Vote 2018
กติกา
1 Reaction = 1 คะแนน
1 Share = 5…

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

ร่วมโหวต MS Fresher 2018 ตำแหน่ง Popular Vote 2018
กติกา
1 Reaction = 1 คะแนน
1 Share = 5 คะแนน…

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

ประชุมคณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 334 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 334 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

ภาพเพิ่มเติม

โครงการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ให้กับคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (353) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2561
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม