ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 3/2560

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงิน  
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

อบรมการเขียนแผนการดำเนินงานกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการ “อบรมการเขียนแผนการดำเนินงานกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ณ ห้อง ๓๒๖ อาคาร ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพเพิ่มเติม

Active Learning รุ่นที่ 2

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : Active Learning รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 : Active Learning ได้

ภาพเพิ่มเติม

ประชุมหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม 323

ภาพเพิ่มเติม 

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 326 คณะวิทยาการจัดการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ รวมถึงภารกิจหลักและเรื่องสำคัญต่างๆ ที่อาจารย์มหาวทิยาลัยควรทราบ

ภาพเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หัวข้อ “Capital Market Trends & Innovation for Digital Era” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กทม. โอกาสนี้ อ.ปริญญา กันหาสินธุ์ เป็นผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับมอบ SET e-Learning นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุน จำนวน 28 หลักสูตร จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับ SET e-Learning ได้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด Digital Generation Era โดยจะเชื่อมโยงไปยังคลังความรู้ออนไลน์กว่า 1,800 รายการ ครอบคลุมความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน