การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาฯ (มคอ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพเพิ่มเติม

วารสารดอกปีบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วารสารดอกปีบ วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

อ่านวารสารดอกปีบ

ประกาศนักศึกษาที่ลงะเบียนเรียน วิชา การบัญชีการเงิน

 

Read more

แผนผังที่นั้งและลำดับที่สถานประกอบการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3/2560

Read more

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจชุมชน

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ