รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอุดรศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยอุดรศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561