สาขาวิชาการบัญชี

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจาปี 2560

จัดโดย สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

วิทยากรผู้บรรยาย

          ดร.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล คณะกรรมการจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          อ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เบอร์ติดต่อ 081-7081818

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ครูผู้สอนบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

การรับสมัครวิธีการรับสมัคร

           1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยการสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://ms.udru.ac.th หรือที่นี่

           2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  http://ms.udru.ac.th หรือที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

           1 ผู้อบรมจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : อัตราค่าอบรมท่านละ 500 บาท

           2 ผู้อบรมจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

 

สถานที่และกำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการ

        ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

         วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 – 16.30

 

Important!

สมัครออนไลน์