สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ “ดูดีได้ด้วยตัวเรา”

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
            เวลาในการอบรมใช้เวลา 3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงเช้า 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันและช่วงเวลาได้ตามความต้องการ

กำหนดการช่วงเช้า 9.00-12.00 น.

         9.00-9.15 น พิธีเปิดโดยหัวหน้าสาขาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

          9.15-10.45 น. การรับฟังบรรยายจากวิทยาการถึงเทคนิควิธีการแต่งหน้า ตามลักษณะรูปหน้า
การดูแลรักษาผิวพรรณ การแต่งหน้าตามวาระโอกาสต่างๆ

         10.45-12.00 น. การฝึกปฏิบัติแต่งหน้ารูปแบบต่างๆ พร้อมเทคนิควิธีการ

กำหนดการช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.

         13.00-13.15 น พิธีเปิดโดยหัวหน้าสาขาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

         13.15-14.45 น. การรับฟังบรรยายจากวิทยาการถึงเทคนิควิธีการแต่งหน้า ตามลักษณะรูปหน้า
การดูแลรักษาผิวพรรณ การแต่งหน้าตามวาระโอกาสต่างๆ

        14.45-16.00 น. การฝึกปฏิบัติแต่งหน้ารูปแบบต่างๆ พร้อมเทคนิควิธีการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม