สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

โครงการประกวดการนำเสนอสินค้า

โดยสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ในงานราชภัฏอุดรธานีวิชาการ  2560

 

รายละเอียดและข้อกำหนดของสินค้า

         1. สินค้าที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบตามแบบฟอร์มรายละเอียดสินค้าทุกหัวข้อ

         2. สินค้าที่เลือกมาต้องมีวัตถุดิบหลักที่หาได้ในท้องถิ่น หรือภูมิภาคของทีม โดยอาจจะเป็นสินค้า  OTOP ที่มีอยู่แล้ว และทีมเลือกมานำเสนอโดยวิธีการใหม่ หรือเป็นสินค้าที่ยังไม่เคยมีมาก่อน และทีมเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่

3. ทีมที่ส่งสินค้าเข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวเวลา 9.00-10.00 น. เพื่อนำเสนอสินค้าในวันที่   17 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ้าทีมใดไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด

 

เกณฑ์การส่งทีมเข้าประกวด

        1. สมาชิกในทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน และมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 4 คน

        2. ทีมจะต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดของสินค้า (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) กลับมาที่ผู้จัดโครงการ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางอีเมล หรือนำส่งด้วยตนเอง หรือ ลงทะเบียนออนไลน์

         3. การประกวดการนำเสนอในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จะแบ่งเป็น 2 รอบ (ตามเอกสารกำหนดการ) โดยรอบแรกจะนำเสนอสินค้าที่ทีมส่งรายละเอียดมา และผู้ผ่านเข้ารอบที่สองจะต้องนำเสนอสินค้าตามโจทย์ของคณะกรรมการ

         4. ทีมจะมีเวลาในการนำเสนอสินค้าในรอบแรกไม่เกิน 15 นาที

 

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

1.ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดสินค้าได้ที่ http://ms.udru.ac.th

2.ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดสินค้าได้ที่ sucheera.4322@gmail.com