สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โครงการการแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด  “ท่องเที่ยวชุมชน…..เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ”
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

สถานที่แข่งขัน

ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

วันที่แข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

เงื่อนไขการสมัครและแข่งขัน

1. เป็นการแสดงบทบาทสมมติการเป็นมัคคุเทศก์ (เดี่ยว) สถาบันการศึกษาละ 1 คน ไม่กำหนดชั้นปี

2. นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาในวันแข่งขัน วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เริ่มลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 3 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

กำหนดส่งใบสมัคร  

ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

ช่องทางการสมัคร

1. Download รายละเอียโครงการ/ใบสมัคร พิมพ์และกรอกรายละเอียด  ส่งมาที่ Fax. 042 – 340710 หรืออีเมลล์  jiraporn.junla@gmail.com

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

อาจารย์จิรพร จันลา โทร. 094-2757557

อาจารย์ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์โทร. 084-0300713